Zasady rekrutacji dla klas I 2020/2021

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 do szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Radomia, będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.

I. Zasady przyjęć

1. Do klas I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:
• dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,

II. Informacje ogólne

Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).
1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole – przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia.
• Wypełnione zgłoszenie podpisują oboje rodzice/prawni opiekunowie i składają w szkole obwodowej.
• Podpisy złożone na zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych w zgłoszeniu ze stanem faktycznym.
Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale nie musi z niego skorzystać i może starać się o przyjęcie do innej szkoły.
2. Kandydaci spoza obwodu:
• Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
• Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do maksymalnie 3 wybranych przez siebie szkół podstawowych, układając własną listę preferencji.
• Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
• Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu (patrz niżej).

3. Rodzice/opiekunowie prawni kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I stopnia:
• logują się w systemie,
• uzupełniają i drukują wniosek,
• wydrukowany, podpisany przez rodziców/prawnych opiekunów wniosek składają w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
Dodatkowo rodzice/prawni opiekunowie kandydata składają w sekretariacie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu ul. 25 Czerwca 70, do dnia 30 kwietnia 2020 roku:
• podanie
• kwestionariusz – do pobrania ze strony internetowej szkoły www.muzycznaradom.pl lub w sekretariacie szkoły, ostatni punkt wypełnia lekarz.
Badanie uzdolnień muzycznych i dojrzałości szkolnej odbędzie się w dniu 8 maja 2020 r. w Zespole Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu ul. 25 Czerwca 70. Szczegółowe informacje dostępne na stronie www.muzycznaradom.pl.
4. Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.
Podstawą zapisania dziecka do oddziału integracyjnego lub oddziału specjalnego jest złożenie w sekretariacie Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Radomiu, ul. Żeromskiego 53:
• wniosku o skierowanie do kształcenia specjalnego do klasy pierwszej integracyjnej w szkole podstawowej prowadzącej tego typu oddziały (druki wniosków do pobrania w sekretariacie ww. Wydziału – pokój 268);
• orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydawane jest na wniosek rodzica/opiekuna prawnego dziecka przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną (do wglądu);

III. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021

będzie prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji (patrz niżej).
Adres strony dla rodziców: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka Nabór do szkół podstawowych (strona będzie aktywna: od 15 kwietnia 2020 r., godz. 8:00 – ewidencja wniosków, zapoznanie z ofertami publicznych szkół podstawowych oraz ofertami klas pierwszych w szkołach podstawowych).

Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia zapisów, a datą ich zakończenia (tj. w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji), jednak:
• data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
• data i godzina wydrukowania wniosku,
• data i godzina złożenia wniosku w szkole,
• data i godzina zatwierdzenia wniosku
nie będą miały żadnego wpływu na przyjęcie dziecka (o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń).
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
• wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
• drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, składają go w szkole pierwszego wyboru.
Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
• pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
• wypełniają go odręcznie i składają (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) w szkole pierwszego wyboru,
• informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego szkoła.
Podpisy złożone we wniosku/zgłoszeniu są potwierdzeniem zgodności podanych informacji ze stanem faktycznym.

Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku/zgłoszeniu z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom potwierdzenia przyjęcia wniosku/zgłoszenia odpowiedzialny jest dyrektor szkoły pierwszego wyboru/szkoły obwodowej – albo upoważniony pracownik szkoły.
Rodzice/prawni opiekunowie kandydatów, którzy nie zostali przyjęci mogą:
• złożyć wniosek do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych;
• wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia;
• złożyć do sądu administracyjnego skargę na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły.

IV. Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu.

Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady Miejskiej w Radomiu nr 461/2017 z dnia 27 marca 2017 roku w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.

Lp. Kryteria Liczba punktów
1 Kandydat realizuje roczne przygotowanie przedszkolne w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 16
2 Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie 8
3 Szkoła znajduje się najbliżej miejsca pracy jednego z rodziców kandydata/prawnego opiekuna  4
4 Rozliczanie się przez rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna mieszkających/ego w Radomiu z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia 2

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:
• w zakresie pkt 3 – oświadczenie rodzica/prawnego opiekuna o miejscu pracy w pobliżu szkoły pierwszego wyboru;
• w zakresie pkt 4 – oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów albo rodzica/prawnego opiekuna o rozliczaniu się z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie miasta Radomia.
• Uprawnienie do skorzystania z kryteriów określonych w pkt 1 i 2 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie.
• Oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).

V. Terminarz rekrutacji

  1. Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Rekrutacja będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:
• 15 kwietnia 2020 r. od godz. 8.00 – publikacja ofert publicznych szkół podstawowych
na rok szkolny 2020/2021 na stronie internetowej: www.oswiatawradomiu.pl – zakładka: Nabór do szkół podstawowych.
• 15 kwietnia 2020 r. od godz. 10.00 – 30 kwietnia 2020 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
• 14 maja 2020 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji).
• 14 maja 2020 r. godz. 10.00 – 18 maja 2020 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane. Złożenie woli dotyczy rodziców dzieci uczestniczących w rekrutacji otwartej – wybrana szkoła nieobwodowa. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
• 19 maja 2020 r. godz. 10.00 – opublikowanie list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranej placówki.

2. Harmonogram rekrutacji uzupełniającej do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021:

W przypadku, gdy w szkołach pozostaną wolne miejsca, zostanie przeprowadzona rekrutacja uzupełniająca. Rekrutacja uzupełniająca będzie odbywała się według poniższego harmonogramu:
• 10 czerwca 2020 r. godz. 8.00 – 17 czerwca 2020 r. do godz. 15.00 – rekrutacja elektroniczna dzieci przystępujących do naboru w II etapie oraz dostarczenie do szkoły pierwszego wyboru podpisanego wniosku/zgłoszenia.
• 22 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – ogłoszenie list dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych w rekrutacji uzupełniającej w szkołach podstawowych (wyniki naboru można sprawdzić na stronie internetowej dla rodziców oraz w szkołach uczestniczących w rekrutacji uzupełniającej),
• 22 czerwca 2020 r. godz.10.00 – 26 czerwca 2020 r. do godz.15.00 – złożenie potwierdzenia woli zapisu dziecka w szkole, do której zostało zakwalifikowane w rekrutacji uzupełniającej. Brak potwierdzenia woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w danej placówce.
• 29 czerwca 2020 r. godz. 10.00 – publikacja list dzieci przyjętych i nieprzyjętych do wybranej placówki.

Dokumenty:

Uchwała nr 461

Zarządzenie 1222/2020

Załącznik do zarządzenia nr 1222/2020